ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ജോലി നോക്കുകയാണോ? സൂപ്പിൾ ടെക്നോളജീസ് നടത്തുന്ന ജോബ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടജോലി കണ്ടെത്താം. ഫ്രീ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ.   


Future Leap is joining hands with Zoople Technologies, the best software training institute in Kochi to conduct a placement drive for fresh graduates in Kerala. The Zoople Placement Drive will host 15+ companies hiring for both IT and non-IT roles across Kerala, including Kochi, Kozhikode, Trivandrum. If your dream is to land a job as a fresher graduated in B.Com, BBA, BCA, BTech or other streams, this job fair in Kochi will open doors to 100+ opportunities before you. 


Are you ready to take a big leap in your career choices? Zoople Placement Drive will be your perfect spot to find the job that suits you. 


Vacancies Available:

 • Accounts

 • Business & Administration

 • Operations

 • Project Coordinator

 • Marketing

 • Sales & Business Development
 • Software Developer

  Attending Companies:

  • Tech Mahindra
  • Google Pay
  • Rimit Payments
  • Doctosmart Enterprise
  • Code Design
  • Softroniics
  • Ociuz  Infotech Pvt Ltd
  • Epixel
  • Init Solutions
  • Ontash India Technologies
  • Sysbreeze Technologies
  • Linways Technologies
  • Nandilath G Mart
  • Cyvents Technologies Pvt Ltd
  • & More


  Note: No Spot Registrations. Interview scheduling and other final decisions are at the discretion of the organisers.  

  organiser
  Zoople Technologies

  Best Software Training Institute in Kochi

  Partners